စီခၽြမ္းလူတင့္ ၆.၈ အဆင့္ငလ်င္၏ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ စုစုေပါင္း၂၇၁၅ ႀကိမ္ရွိၿပီး ခုခ်ိန္အထိ ျပင္းအားအျမင့္ဆံုးေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ ၄.၅ အဆင့္ျဖစ္

(GMT+08:00)2022-09-12 14:27:58  

တရုတ္ငလ်င္ကြန္ရက္စင္တာ(CENC)မွ သတင္းအရ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ မနက္ ၈ နာရီအထိ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ လူတင့္ ရစ္ခ်္တာ့စေကး ၆.၈ အဆင့္ငလ်င္၏ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ စုစုေပါင္း၂၇၁၅ ႀကိမ္ရွိၿပီး ယင္းအနက္ ျပင္းအား ၄.၀-၄.၉ အဆင့္ရွိေသာ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ ၂ ႀကိမ္ႏွင့္ ျပင္းအား ၃.၀-၃.၉ အဆင့္ေနာက္တက္တြဲငလ်င္ ၁၄ ႀကိမ္ ပါဝင္ေသာ ျပင္းအား ၃.၀ အဆင့္ႏွင့္ အထက္ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ ၁၆ႀကိမ္ရွိေၾကာင္း၊ ျပင္းအား ၃.၀ အဆင့္ ေအာက္ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ ၂၆၉၉ ႀကိမ္၊ လက္ရွိ ျပင္းအား အႀကီးမားဆုံး ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္မွာ ၄.၅အဆင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။