ရွန္ဟုိင္းျမိဳ႕ ယန္စန္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၏ ေအာ္တုိမက္တစ္စနစ္ျဖင္႔ လုပ္ကုိင္ထားေသာ ဆိပ္ကမ္းတြင္ အလုပ္ရႈပ္ေန

(GMT+08:00)2022-09-12 14:36:47  

၂၀၂၂ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔က ရွန္ဟုိင္းျမိဳ႕ ယန္စန္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၏ ေအာ္တုိမက္တစ္စနစ္ျဖင္႔ လုပ္ကုိင္ထားေသာ ဆိပ္ကမ္းတြင္ အလုပ္ရႈပ္ေနပါသည္။