ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္တြင္ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ကာလ က်ေရာက္လာၿပီ

(GMT+08:00)2022-09-12 14:34:10  

    တရုတ္ျပည္ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ ေမ်ာင္လူမ်ဳိး၊ တုန္႔လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ေရးေဒသခဲြ ျဖစ္သည့္ ခ်ံဳက်န္းခရိုင္တြင္ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ကာလ က်ေရာက္လာျပီး ေဒသခံလယ္သမားမ်ားသည္ စပါးမ်ားကို ရိတ္သိမ္းၿပီး အေျခာက္ခံကာ ဂုန္ေဒါင္သို႔ သိမ္းယူသြားခဲ့ပါသည္။