တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အစည္းအေဝး က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-09-11 14:40:42  

တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔သည္ ၉ရက္ေန႔က အစည္းအေဝးကို က်င္းပရာ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ သတၱမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ တင္ျပမည့္ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီမွ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၂၀ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံထံ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း၊ “တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္း(ျပင္ဆင္ခ်က္)” မူၾကမ္းႏွင့္ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၾကပ္မတ္ေရး ေကာ္မရွင္မွ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၂၀ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံထံ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းကို ေလ့လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္သည္ အစည္းအေဝးကို ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့သည္။