ဖူက်န္႔ စိန္႔ေပးကၽြန္းပင္လယ္ရပ္ဝန္း၌ တရုတ္ယြမ္မင္းဆက္က ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္းအေျမာက္အမ်ား ေတြ႔ရွိ

(GMT+08:00)2022-09-10 14:54:32  

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ေက်ာ္တုန္းက တရုတ္ ယြမ္မင္းဆက္ေခတ္က ပင္လယ္သေဘၤာ တစ္စင္းႏွင္႔ အျပည္႔အဝတင္ေဆာင္ထားခဲ႔ေသာ ေၾကြထည္မ်ား ေပၚထြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုတေလာ ဖူက်န္႔ ျပည္နယ္ က်န္းက်ိဳးျမိဳ႕ စိန္႔ေပးကၽြန္းပင္လယ္ရပ္ဝန္း၌ ယြမ္မင္းဆက္က ပင္လယ္သေဘၤာ ေရေအာက္ ေရွးေဟာင္းအၾကြင္းအက်န္ေနရာ ေရွးေဟာင္းသုေတသန တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ဘက္စံုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။