စူးက်ိဳး ပန္းထိုးအႏုပညာျဖင့္ ကမၻာကို အံ့အားသင့္ေစေသာ "ေဆးထိုးအပ္ထိပ္မွ အကသမား"

(GMT+08:00)2022-09-10 14:51:58  

ေယာေဟြ႔ဖင္းသည္ စူးက်ိဳး ပန္းထိုးျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမွုအေမြအႏွစ္၏ ကိုယ္စားျပဳအေမြခံတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ပန္းထိုးပညာ၏ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္သည္။ သူမ၏ စူးက်ိဳး ပန္းထိုးအႏုပညာလက္ရာမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား အႏုပညာႏွင့္ လက္မႈပညာထူးခၽြန္ဆုမ်ားစြာ ရရွိထားၿပီး သူမ၏လက္ရာမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ပန္းခ်ီျပခန္းမ်ားစြာမွ စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားသည္။