လမုန႔္မ်ား ေမႊးႀကိဳင္၊ လမုန္႔ပြဲကို ႀကိဳဆို

(GMT+08:00)2022-09-10 14:51:08  

လမုန္႔ပြဲေတာ္က်ေရာက္လာျပီ၊ လကိတ္မုန႔္မ်ိဳးစုံသည္ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ တစ္မ်ိဳးၿပီး တစ္မ်ိဳး ေပၚထြက္လာေနသည္။ ေဒသမ်ားစြာက မူၾကိဳေက်ာင္းမ်ားနွင့္ လူေနရပ္ကြက္မ်ားတြင္ လကိတ္မုန႔္ ထုတ္လုပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်င္းပျပီး၊ လူမ်ားက လကိတ္မုန႔္ ေမႊးႀကိဳင္တြင္ လမုန္႔ပြဲေတာ္ကို ႀကိဳဆိုၾကပါသည္။