နိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈေအာ္ဒါမ်ားအတြက္ စက္ဘီးထုတ္လုပ္ေရးအလုပ္မ်ားေန

(GMT+08:00)2022-09-10 14:56:19  

   ယခုရက္မ်ားတြင္ အန္းေဟြးျပည္နယ္ ဘြန္႔ဘုျမိဳ႔ ဝူဟိုခရိုင္ရွိ စက္ဘီးကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဇုန္မွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း နိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈေအာ္ဒါမ်ား ၿပီးေျမာက္ေစရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ဝူဟိုခရိုင္ စက္ဘီးကုန္ထုတ္လုပ္မႈဇုန္ကို ၂၀၁၆ခုနွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး၊ နွစ္စဥ္ပို႔ကုန္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ျဖစ္သည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။