ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္၊ သိမ္ေမြ႔၊ ဆန္းသစ္ၿပီး ထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ အေသးစားနွင္႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစည္းအေဝးသုိ႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔

(GMT+08:00)2022-09-09 15:38:24  

၂၀၂၂ ခုနွစ္ တရုတ္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္၊ သိမ္ေမြ႔၊ ဆန္းသစ္ၿပီး ထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာ အေသးစားနွင္႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစည္းအေဝးကုိ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက တရုတ္နုိင္ငံ က်န္းစူးျပည္နယ္ နန္ကင္းၿမိဳ႕၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အစည္းအေဝးသုိ႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကုိ ေပးပုိ႔ခဲ႔ပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က အေသးစားနွင္႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ေထာင္ခ်ီ ေသာင္းခ်ီ ျဖစ္ေသာ မိသားစုမ်ားနွင္႔ ဆက္စပ္ၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး၊ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားမႈ တုိးျမွင္႔ေရး၊ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ေနထုိင္မႈဘဝ တုိးျမွင္႔ေရးဆုိင္ရာ အေရးႀကီး အင္အား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြမ္းက်င္၊ သိမ္ေမြ႔၊ ဆန္းသစ္ၿပီး ထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာ အေသးစားနွင္႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား အေနနွင္႔ ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း လက္ေတြ႔က်က် ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္နွင္႔ ျဖန္႔ျဖဴးမႈကြင္းဆက္ တည္ၿငိမ္မႈကုိ တြန္းအားေပးေရးနွင္႔ စီးပြားေရး လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ တြန္းအားေပးေရးတြင္ ပုိမုိ အေရးႀကီးသည္႔ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပထားသည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။