ဟိုေပျပည္နယ္ ဟန္တန္းျမိဳ႕တြင္ စက္ျဖင့္ ငါးမ်ားကို အစာေကြၽး

(GMT+08:00)2022-09-09 13:54:01  

တရုတ္ႏုိင္ငံ ဟိုေပျပည္နယ္ ဟန္တန္းျမိဳ႕ ၾကီးေၾက ခရုိင္ရွိ “ခ်ီက်န္႔ မိသားစု စုိက္ပ်ိဳးၿခံ ေမြးျမဴေရး စခန္း”တြင္  ငါးအစာေကြၽးရန္အတြက္ ငါးေမြးကန္မ်ားတြင္ တုန္ခါေသာ ငါးအစာေကၽြးစက္ပစၥည္းကို အသုံးျပဳထားသည္။ အစာေကြၽးသည့္ဧရိယာႀကီးမားျပီး ငါးအစာကို အညီအမွ် ခြဲေဝႏိုင္သည့္အတြက္ လုပ္အားႏွင့္ ငါးအစာကို သက္သာေစပါသည္။ စက္ျဖင့္ အစာေကြ်းျပီး ေမြးျမဴထားေသာငါးမ်ားသည္ မိ႐ိုးဖလာနည္းျဖင့္ အစာေကြ်းျပီး ေမြးျမဴထားေသာငါးမ်ားထက္ တစ္လေက်ာ္ေစာၿပီး ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္အျပင္ ငါးမ်ား၏ အသားႏူးညံ့ၿပီး ထြားလည္း ထြားပါသည္။