အာရွ အၾကီးဆံုး ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အခ်က္အခ်ာျဖစ္ေသာ ပင္ဟုိင္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ တည္ေဆာက္

(GMT+08:00)2022-09-09 13:53:10  

အာရွ အၾကီးဆံုး ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံ က်ဲ႕က်န္းျပည္နယ္ နင္ပိုျမိဳ႕ရွိ ဟန္က်ိဳး-နင္ပိုး အျမန္လမ္း၏ နင္ပို ပထမအဆင့္ စီမံကိန္း ျဖစ္သည့္ ပင္ဟုိင္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္ တည္ေဆာက္ေနပါသည္။ 

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပင္လယ္ဧရိယာ ၆၁၃ တရုတ္ဧက က်ယ္ဝန္းျပီး ဟန္က်ိဳး-နင္ပိုး အျမန္လမ္းႏွင့္ နင္ပိုး-က်ိဳးစန္း အျမန္လမ္းကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပင္လယ္ျပင္ ခုံးေက်ာ္တံတားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတံတားၾကီးသည္ ပင္မလိုင္း တံတား ၁ခုႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း တံတား ၈ ခု ပါဝင္ျပီး အဓိကလိုင္း၏ စုစုေပါင္းအရွည္ ၁၅၅၀မီတာရွိၿပီး ခ်ဥ္းကပ္လမ္း၏ စုစုေပါင္းအရွည္မွာ ၆၃၈၇မီတာရွိပါသည္။ 

ယင္းစီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက က်င္းထန္တံတားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အနာဂတ္တြင္ ယင္းစီမံကိန္းျဖင့္ က်ိဳးစန္းမွ ရွန္ဟုိင္းသို႔သြားလွ်င္ လက္ရွိ အကြာအေ၀းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အကြာအေဝး၂၅ကီလိုမီတာခန႔္ တိုေတာင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစီမံကိန္းကို ၂၀၂၃ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။