စီခၽြမ္း ကမ္ဇီ၌ အသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ကေလးကို ေက်ာပိုးၿပီး မီးသတ္သမားက မီတာ ၁၀၀ ေတာင္တက္

(GMT+08:00)2022-09-09 13:38:26  

စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ လူတင္႔ ေျမငလ်င္ လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင္႔ ေတာင္ျပိဳက်မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ၿပီး ဟိုင္လိုဂို ရႈခင္းသာေနရာႏွင္႔ ေမာ္ဆီခ႐ိုင္အၾကား လမ္းျပတ္ေတာက္သြားသည္။ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ မီးသတ္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ခ်န္တူးအဖဲြ႕ငယ္၊ စီခြ်မ္းျပည္နယ္ သစ္ေတာမီးသတ္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အထူးတာဝန္အဖဲြ႕က ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေျမၿပိဳမႈအပိုင္းကို ျပည္သူမ်ား ျဖတ္ေက်ာ္သြား ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးမ်ားႏွင္႔ ၎တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာမ်ားျဖင္႔ ကယ္ဆယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို တည္ေဆာက္ခဲ႔သည္။