အမ်ိဳးသမီး အထူး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွေန စစ္သင္တန္းနည္းျပ ျဖစ္လာသည့္ Song Zeting က “စစ္ဝတ္စုံကို ဝတ္တဲ့အခါ ကၽြန္မရဲ႕ တာဝန္ခ်င္း မတူဘူး” ဟု ဆို

(GMT+08:00)2022-09-08 18:02:24  

တရုတ္ႏုိင္ငံ က်န္းစူးျပည္နယ္ ဟိုင္ရင္း စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာေကာလိပ္တြင္ ေက်ာင္းသား သစ္မ်ား စစ္သင္တန္း နည္းျပဆရာမ တစ္ဦး ရွိပါသည္။ သူမသည္ ေက်ာင္း၏ တတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသူ Song Zeting ျဖစ္ပါသည္။ 

၄င္းက အၿငိမ္းစား အမ်ိဳးသမီးစစ္သားတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ Song Zetingက စစ္တပ္မွ အၿငိမ္းစားယူၿပီး ေက်ာင္းျပန္တက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၂၂ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားအတြက္ စစ္သင္တန္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ Song Zetingသည္ နည္းျပတစ္ဦးျဖစ္လာရန္ အမည္ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ စစ္သင္တန္း ျပဳလုပ္ရာေနရာတြင္ Song Zetingသည္ အေယာင္ေဖ်ာက္ ဝတ္စုံကို ဝတ္ျပီး ထိုႏွစ္တုန္းက အမ်ိဳးသမီး အထူးရဲတစ္ဦး ျပန္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ Song Zetingက “စစ္ဝတ္စုံကို ဝတ္တဲ့အခါ ကၽြန္မရဲ႕ တာဝန္ခ်င္း မတူဘူး” ဟု ေျပာဆိုပါသည္။