တရုတ္ျပည္သူလူထုမွ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနွင့္အစိုးရအေပၚ ေက်နပ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ ၁၀ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ခဲ႔

(GMT+08:00)2022-09-08 18:13:16  

ကာဂ်စ္စတန္ႏိုင္ငံသမၼတ Sadyr Nurgozhoevich Japarovသည္ မၾကာမီက သတင္းေထာက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚ သိရွိနားလည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီတစ္ပါတီအေနျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ထားၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ဘံုအက်ိဳးစီးပြား၊ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်င္ ထုိပါတီကို ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ထာဝရ ရရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ပံုမွန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ သမၼတSadyr Nurgozhoevich Japarov ၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို မည္ကဲ႔သုိ႔ တံု႔ျပန္ေျပာဆိုမည္နည္းဟု သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္ က အေမရိကန္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္တြင္ ၁၀ႏွစ္ၾကာ ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈတစ္ခုရွိေၾကာင္း၊ ထုိစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ တရုတ္ျပည္သူလူထုသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အစိုးရအေပၚ ေက်နပ္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း၉၀ေက်ာ္ ၁၀ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးေသာ အမ်ားျပည္သူဆက္ဆံေရး အႀကံေပးကုမၸဏီ Edelman မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာအရ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္က တရုတ္ျပည္သူ မ်ားသည္ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး ကမၻာ့ပထမေနရာတြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းမွာ သမၼတSadyr Nurgozhoevich Japarov ၏ အကဲခတ္မႈကို အျပည့္အဝ သက္ေသျပႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။