ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဗဟုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္ ၂၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကုိ ႀကီးမႉး က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-09-08 10:02:29  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ ဗဟုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ဗဟုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္ ၂၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကုိ ႀကီးမႉး က်င္းပခဲ႔ၿပီး ဆုိရွယ္လစ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး အေျခအေနတြင္ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာနည္းပညာမ်ား သုေသတနျပဳ ေဖၚထုတ္ေရးနွင္႔ အမ်ိဳးအစားသစ္ တစ္နုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ စနစ္မ်ား ပုိမုိ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္ေစေရး လမ္းညႊန္စာတမ္း၊ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ ေခၽြတာေရးလုပ္ငန္းကုိ ဘက္စုံ ျမွင္႔တင္ေရး လမ္းညႊန္စာတမ္း စသည္႔ စာတမ္းမ်ားကုိ စိစစ္ အတည္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က အင္အားစုစည္းၿပီး အေရးႀကီးသည္႔ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္နုိင္သည္႔ တရုတ္နုိင္ငံ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္၏ ထင္ရွားသိသာေသာ အားသာခ်က္ကုိ ျပည္႔ျပည္႔စုံစုံ အသုံးခ်ၿပီး အေရးႀကီး သိပံၸနည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး ဆုိင္ရာ ပါတီနွင္႔နုိင္ငံေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈကုိ အားျဖည္႔ကာ ေစ်းကြက္စနစ္၏ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျပည္႔ျပည္႔စုံစုံ အသုံးျပဳ၍ နုိင္ငံေတာ္၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သိပံၸနည္းပညာ အင္အားမ်ားနွင္႔ သိပံၸနည္းပညာ သုေတသနျပဳ ေဖၚထုတ္ေရး စည္းစနစ္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ အားျဖည္႔ တုိးျမွင္႔ၿပီး အေရးႀကီး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အားသာခ်က္ကုိ ျဖစ္တည္ေစရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။