တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးအစားသစ္ semi-submersible salvage engineering သေဘၤာကို အသုံးျပဳ

(GMT+08:00)2022-09-08 17:55:31  

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးအစားသစ္semi-submersible salvage engineering သေဘၤာ "Hua Ruilong" သေဘၤာသည္ ယန္ဇီျမစ္အတြင္းမွ ထြက္ခြာၿပီး အသံုးျပဳရန္ ေခ်ာေမာစြာ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

"Hua Ruilong" သေဘၤာသည္ လက္ရွိတြင္ ကမာၻေပၚတြင္ တတိယအႀကီးဆုံး၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံး semi-submersible သေဘၤာျဖစ္ၿပီး ကယ္တင္ႏိုင္စြမ္း တန္ခ်ိန္ ၁ သိန္းရွိသည္။