စန္းရွီးျပည္နယ္ ယြန္႔ခ်ိန္ျမိဳ႕ ယန္ဟူေရကန္ရွိ ဘဲေရကန္ထဲမွာ အေရာင္အဆင္း စံုလင္လွ

(GMT+08:00)2022-09-07 16:19:50  

ယန္ဟူေရကန္ အေရွ႕ဘက္ ဘဲေရကန္၏ အက်ယ္အဝန္းဟာ ၄.၇ စတုရန္းကီလုိမီတာ ရွိျပီး သမုိင္းမွာ ယန္ဟူေရကန္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္တဲ႔ အဓိက လွ်ံတက္ေရ သုိေလွာင္ထားဇုန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မ်ားမွာ အေထြေထြ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈျဖင္႔ ဘဲေရကန္ရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မ်ားစြာေကာင္းမြန္လာပါျပီ။ လွ်ံတက္ေရသိုေလွာင္ျခင္း၊ ေရရပ္တန္႔ျခင္းႏွင့္ ေဂဟစနစ္တို႔ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ သဘာဝ စိမ္႔ေျမစနစ္ ျဖစ္လာတဲ႔အျပင္ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားမ်ား  အပန္းေျဖေနရာလည္း ျဖစ္လာပါတယ္။ ယန္ဟူေရကန္ရဲ႕ အေရာင္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ထင္ထင္ရွားရွား ရွိလွတယ္၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ႔ ႏွစ္စဥ္ ေႏြရာသီမွာ ယန္ဟူေရကန္ထဲ ေက်ာက္ပြင္႔မ်ိဳးနဲ႔ ဆားရည္ပိုး လ်င္ျမန္စြာ မ်ိဳးပြားျပီး အတုိင္းအတာ ၾကီးမားစြာ စုစည္းတဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ျမစ္ေရ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။