နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ေျမငလ်င္ ခုုခံကယ္ဆယ္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာန႐ုံးႏွင့္ အေရးေပၚစီမံခန႔္ခြဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ စီခၽြမ္း ငလ်င္ ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ပံ့ပိုးကူညီ

(GMT+08:00)2022-09-06 14:37:30  

စီခၽြမ္းျပည္နယ္ လူတင့္ခရိုင္၌ ငလ်င္ လွုပ္ခတ္ၿပီးေနာက္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ေျမငလ်င္ ခုခံကယ္ဆယ္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာန႐ုံးႏွင့္ အေရးေပၚ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနတို႔သည္ အမ်ိဳးသား ငလ်င္ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေရး အဆင့္ (၃)ကို ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး ေကာ္မတီႏွင့္ အေရးေပၚ စီမံခန႔္ခြဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔သည္ အမ်ိဳးသား ေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရး အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္မႈအဆင့္(၄)ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ စီခၽြမ္းတြင္ ငလ်င္ကယ္ဆယ္ေရးကို အျပည့္အဝ ပံ့ပိုးရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အေရးေပၚစီမံခန႔္ခြဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔သည္ ထိုေန႔တြင္ပင္ ဗဟိုသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရးရန္ပုံေငြ ယြမ္ သန္း ၅၀ကို အေရးေပၚ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အေရးေပၚစီမံခန႔္ခြဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ိဳးသား စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အရန္ပစၥည္းမ်ားဌာနႏွင့္အတူ ရြက္ဖ်င္တဲ ၃ ေထာင္၊ ေစာင္ ၁ေသာင္း၊ ေခါက္ခုတင္ ၁ေသာင္း ႏွင့္ အျခားဗဟိုကပ္ေဘးကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို စီခၽြမ္းျပည္နယ္ လူတင့္ ခရိုင္သို႔ ထိုေန႔တြင္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရသည္။

၅ ရက္ေန႔ ညေန ၄နာရီအထိ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ မီးသတ္အဖြဲ႔ဝင္ ၁၁၀၀ ေက်ာ္၊ လုပ္ငန္းခြင္ လံုၿခံဳေရး အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ ၅၀၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ အင္ဂ်င္နီယာ ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္း ၉၈ဦး၊ စက္ကိရိယာ၃၁စုံႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးရဟတ္ယာဥ္ တစ္စင္းကို ငလ်င္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ရာေနရာသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။