တရုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ Wing Loong-2H UAV ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္သည္ ငလ်င္ျဖစ္ပြားရာ ေဒသသို႔ ဝင္ေရာက္

(GMT+08:00)2022-09-06 14:05:49  

စက္တင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂နာရီ ၅၂ မိနစ္က တရုတ္ႏုိင္ငံ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ဇန္႔ လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသခဲြ လူတင့္ ခရုိင္တြင္ ျပင္းအား ၆.၈ အဆင့္ရွိ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ပါသည္။ ညေန ၃နာရီ ၅၇ မိနစ္တြင္ Wing Loong-2H UAVအေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္အား ယင္း ငလ်င္ျဖစ္ပြားရာ ေဒသသို႔ အေရးေပၚ ေစလႊတ္ျပီး ညေန ၆နာရီ ၄၄ မိနစ္တြင္ မစ္ရွင္နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ကာ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ေရး အာမခံေပးရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

Wing Loong-2HUAV ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္သည္ ေကာင္းကင္ယံ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ကို ေဖၚေဆာင္ေပးခဲ့ျပီး ေဘးသင့္ေဒသ၏ အေျခအေနကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျပန္လည္ေပးပို႔၍ ကြပ္ကဲေရးစင္တာအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ အေထာက္အကူျပဳျပီး ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ အာမခံခ်က္ကို ေပးခဲ့ပါသည္။