စီခၽြမ္း ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေဘးသင့္ေဒသမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္း ေထာက္ပံ့မႈကို ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ရန္ တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနလမ္းညႊန္

(GMT+08:00)2022-09-06 15:53:13  

တရုတ္ႏိုင္ငံ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ လူတင့္ခရိုင္တြင္ ေျမငလ်င္ လႈပ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္ ေစ်းကြက္ႀကီးၾကပ္မႈကို ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ေဒသခံ ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္း ေစ်းကြက္အေျခအေနကို လ်င္ျမန္စြာ ေလ့လာသိရွိရန္၊ ကုန္စည္ေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အားသစ္ေလာင္းေပးရန္၊ ေစ်းကြက္ ေထာက္ပံ့မႈကို အာမခံေပးရန္ တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီး ဌာနအား အခ်ိန္မီ လမ္းညႊန္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ တရုတ္ႏိုင္ငံ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ဂန္ဇီ ဇန္႔(တိဘက္)လူမ်ိဳးကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသခြဲတြင္ စီးပြားျဖစ္ အရံစားနပ္ရိကၡာ၊ စားသံုးဆီ၊ အသား၊ ၾကက္ဥ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အလြယ္တကူ စားသံုးႏိုင္ေသာအစားအစာ၊ ေသာက္သံုးေရ၊ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္း အေရအတြက္ လံုေလာက္ၿပီး ေဒသခံ ေန႔စဥ္သံုးပစၥည္းေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္ကာ ေဘးသင့္ေဒသျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ လိုအပ္ခ်က္ကို အာမခံေပးႏိုင္သည္ဟုChina Media Group က ေရးသားေဖာ္ျပပါသည္။