စီခၽြမ္းျပည္နယ္သည္ ေျမငလ်င္ အေရးေပၚ တံု႔ျပန္မႈကို ဒုတိယအဆင္႔မွေန ပထမအဆင္႔သို႔ ျမွင့္တင္ျပီး အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးျပဳလုပ္ရန္ လူ ၆၅၀၀ ေက်ာ္သည္ ေဘးသင္႔ရာေဒသသို႔ သြားေရာက္

(GMT+08:00)2022-09-06 13:55:48  

စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ေျမငလ်င္ကယ္ဆယ္ေရးဌာနသည္ ေျမငလ်င္ အေရးေပၚ တံု႔ျပန္မႈကို ဒုတိယအဆင္႔မွေန ပထမအဆင္႔သို႔ ျမွင့္တင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းက စီခၽြမ္းျပည္နယ္ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခဲြေရးစင္တာမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

အေရးေပၚ တံု႔ျပန္မႈ စတင္ၿပီးေနာက္ စီခၽြမ္းျပည္နယ္သည္ အမ်ဳိးသား အေထြေထြ မီးသတ္ ကယ္ဆယ္ေရးတပ္ဖဲြ႕၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ကၽြမ္းက်င္သူကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႕ႏွင္႔ ေဆးဘက္ ကယ္ဆယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕ စသည္႔ ကယ္ဆယ္ေရးအင္အား စုစုေပါင္း လူ ၆၅၀၀ေက်ာ္ကို ကယ္ဆယ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔အတူ လူတင္႔ခ႐ိုင္၊ ရွီျမန္ခ႐ိုင္သို႔ ေစလႊတ္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင္႔ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနခဲ႔ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရသိရပါသည္။