ေတာင္နက္ထဲက "မီနီေက်ာင္း" စတင္ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00)2022-09-05 10:41:44  

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဖူက်န႔္ ျပည္နယ္ ဘိုင္ယူ႐ြာ၌ Fengji မူလတန္းေက်ာင္း ဟုေခၚေသာ ေက်းလက္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမ ၂ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသား ၅ ဦးရွိကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးမွာ မိဘႏွင့္ အတူေနၾကေသာ ကေလးမ်ား မဟုတ္ပါ။ ယင္းစာသင္ေက်ာင္းသည္ "မီနီေက်ာင္း"ျဖစ္ေသာ္လည္း စမတ္ စာသင္ခန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ား၊ စာဖတ္ခန္း၊ အားကစားပစၥည္းမ်ား အျပည့္အစုံရွိသည္။ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ Fengji မူလတန္းေက်ာင္း စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး Fengji မူလတန္းေက်ာင္း၌ ပညာသင္ေပးေသာဆရာ Lin Wanzhu က "ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ရွိေနသမွ် ကြၽန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ဆရာတာဝန္ကို ေနာက္ဆုံးအထိ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ဆႏၵရွိပါတယ္" ဟုေျပာသည္။