နန္နင္းျမိဳ႔တြင္ ဆန္းဟုန္-ကြ်ဲေကာ ခ်ိဳသီး အထြက္ေကာင္းလွ

(GMT+08:00)2022-09-05 14:14:17  

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ နန္နင္းျမိဳ႔ ရွီးရွမ္းထမ္-ရပ္ကြက္ ထန္ေလာ့ျမိဳ႔နယ္ ဖုရႈရြာတြင္ စိုက္ပ်ိဳး ထားသည့္ ဆန္းဟုန္-ကြ်ဲေကာ အခ်ိဳမ်ားသည္ သီးထြက္ေကာင္းလွျပီး၊ ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ လတ္ဆတ္သည့္ ကြၽဲေကာခ်ိဳသီးမ်ား ရိတ္သိမ္းေရာင္းခ်ရန္ ျမန္ျမန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ ယခုနွစ္မ်ားအတြင္း ဖုရႈရြာသည္ ေဒသခံ ဝိေသသ ထူးျခားခ်က္ အရ ဆန္းဟုန္-ကြ်ဲေကာခ်ိဳ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ဖြ႔ံျဖိဳးရန္ ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ ေက်းလက္ေဒသရွင္သန္ေစေရးတြင္္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ခဲ့သည္။