၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပြဲ၏ Public Open Day က်ေရာက္ခဲ႔

(GMT+08:00)2022-09-05 14:22:18  

စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔မွ ၄ရက္ေန႔အထိ ပီကင္းျမိဳ႕တြင္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပြဲ၏ Public Open Day က်ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ ပရိသတ္အေျမာက္အျမားသည္ သိပၸံနည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ထိေတြ႔ခံစားၾကျပီး အာရံုစုိက္ၾကပါသည္။ ယခုအၾကိမ္ CIFTISကုန္စည္ ျပပြဲ၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ“ဝန္ေဆာင္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ၿပီး အစိမ္းေရာင္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈျဖင့္ အနာဂတ္ကိုၾကိဳဆုိျခင္း” ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ကမၻာလံုး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရး ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာႏွင္႔ အသံုးျပဳေရးကုိ စုစည္းျပီး online ႏွင္႔ offline ေပါင္းစပ္ေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ အေထြေထြျပပြဲ ၁ပြဲ ႏွင္႔ သီးသန္႔ျပပြဲ ၉ပြဲတုိ႔ကုိ ထားရွိျပီး အက်ယ္အဝန္း စုစုေပါင္းစတုရန္းမီတာ ၁သိန္း ၅ေသာင္း ၂ေထာင္ ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ Metaverseႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ အင္တာနက္ စသည့္ နည္းပညာႏွင့္ အသုံးခ်မႈမ်ားကို ျပသရန္အတြက္ Metaverse Experience Hallကိုလည္း ထားရွိခဲ႔ပါသည္။