ညဘက္တြင္ "ပင္လယ္ေအာက္"၌ ေဝလ ငါးမန္းမ်ားႏွင္႔"အတူအိပ္"

(GMT+08:00)2022-09-05 10:43:56  

မၾကာခင္ရက္မ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကြမ္တုန္းျပည္နယ္ ခ်န္လုံ ပင္လယ္အဏဝါျပတုိက္ ေဝလ ငါးမန္းခန္း၌ ခရီးသည္မ်ားသည္ တဲထိုးၿပီး တစ္ညတာအိပ္ကာ ေဝလငါးမန္း ေမြးျမဴေရးပညာရွင္မ်ား ဗဟုသုတေပးျခင္း၊ ေဝလငါးမန္း အပါအဝင္ ပင္လယ္သတၱဝါမ်ားႏွင္႔ အနီးကပ္ အတူအိပ္ၾကသည္႔ အေတြ႕အၾကံဳကို ခံစားျခင္း၊ လူႏွင္႔သဘာဝအၾကား သင္႔ျမတ္သာယာစြာ အတူယွဥ္တဲြမႈကို ခံစားျခင္း၊ ေဂဟစနစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးသေဘာတရားကို ခံစားခဲ့ၾကသည္။

ေဝလငါးမန္းႏွင့္ တစ္ညအိပ္ လႈပ္ရွားမႈသည္ ပင္လယ္သတၱ၀ါမ်ား၏ ေဂဟေဗဒအေျခအေနမ်ားအရ မိဘ-ကေလးအၾကား ခ်စ္ခင္မႈႏွင္႔ ဗဟုသုတေပးမႈ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ခရီးသည္မ်ား ညဘက္တြင္ ျပခန္း၌ ၾကည္႔ရႈသည္႔ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ပင္လယ္ သတၱ၀ါမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝကိုလည္း သိရွိေစသည္။