မီတာ တစ္ေထာင္ ျမင္႔ရာ၌ ပ်ံသန္းနုိင္ေသာ အင္တက္လစ္ဂ်င္ လွ်ပ္စစ္သုံး ပ်ံသန္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

(GMT+08:00)2022-09-04 16:40:53  

၂၀၂၂ ခုနွစ္ တရုတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (ထုိင္တာ) နုိင္ငံတကာ ဖုိရမ္ကုိ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွ ၄ ရက္ေန႔အထိ တရုတ္နုိင္ငံ ထ်န္က်င္းၿမိဳ႔၌ က်င္းပခဲ႔ရာ ေရွာင္ဖိန္ေဟြ႔ထ်န္း ကုမၸဏီက ကုိယ္ပုိင္ သုေတသနျပဳ ထုတ္လုပ္ေသာ ပဥၥမ မ်ိဳးဆက္ ပ်ံသန္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ လူအမ်ား၏ အာရုံ စူးစုိက္မႈ ျဖစ္လာပါသည္။ ယင္းသည္ လူနွစ္ေယာက္ဆံ႔ အင္တက္လစ္ဂ်င္ လွ်ပ္စစ္သုံး ပ်ံသန္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖစ္ၿပီး မီတာ တစ္ေထာင္ ျမင္႔ရာ၌ ပ်ံသန္းနုိင္ကာ ၃၅ မိနစ္ၾကာ ဆက္တုိက္ ပ်ံသန္းနုိင္ပါသည္။ ၿမိဳ႔ျပ တာတုိ ခရီးသြားလာမႈတြင္ အသုံးျပဳနုိင္ၿပီး ေဘးကယ္ဆယ္ေရး၊ ေဆးဝါးကုသမႈ ပုိ႔ေဆာင္ေရး စသည္႔နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳနုိင္သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။