တရုတ္ျပည္ထုတ္ အႀကီးစား ဆိုလာ ေမာင္းသူမဲ႔ေလယာဥ္ Qimingxing-၅၀ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပ်ံသန္း

(GMT+08:00)2022-09-04 16:37:51  

စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က တရုတ္ ေလေၾကာင္းစက္မႈလုပ္ငန္း အမွတ္ ၁ ေလယာဥ္ သုေတသနဌာနမွ သုေတသနျပဳ ထုတ္လုပ္ေသာ အႀကီးစား ဆိုလာ ေမာင္းသူမဲ႔ေလယာဥ္ Qimingxing-၅၀သည္ ရွန္ရွီး ျပည္နယ္ ယူလင္၌ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာ ပ်ံသန္းခဲ႔သည္။

Qimingxing-၅၀သည္ တရုတ္ ေလေၾကာင္းစက္မႈလုပ္ငန္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ သုေတသနျပဳ ထုတ္လုပ္ေသာ Aspect Ratio အလြန္ႀကီးၿပီး အျမင္႔ေကာင္းကင္ယံ ျမန္ႏႈန္းနိမ္႔ ပ်ံသန္းေသာ ေမာင္းသူမဲ႔ေလယာဥ္၊ ပထမဆံုးေသာ ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္ ႏွစ္ခုပါရိွေသာ အႀကီးစား ေမာင္းသူမဲ႔ေလယာဥ္ႏွင္႔ ပထမဆံုးေသာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သာအသံုးျပဳ လွ်ပ္စစ္ အႀကီးစား ေမာင္းသူမဲ႔ေလယာဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ေကာင္းကင္ယံတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင္႔စြာ ပ်ံသန္းႏိုင္ၿပီး အျမင္႔ေကာင္းကင္ယံ ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ ေတာမီးေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္း၊ ေလထုပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္း၊ ပထဝီဝင္ ေျမပံုဆဲြျခင္းႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရးထပ္ဆင္႔လႊင္႔ျခင္းစသည္႔ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းအရသိရပါသည္။