တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ဝန္ေဆာင္မႈကုန္သြယ္ေရးရွင္သန္ၿပီးဆက္တုိက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ဘက္အသီးသီးတုိ႔ႏွင့္အတူႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လုိေၾကာင္းတရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဆုိ

(GMT+08:00)2022-09-03 11:43:29  

စက္တင္ဘာလ၂ရက္ေန႔ကတရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူေက်ာက္လိက်န္းကပုံမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကိုဦးစီးက်င္းပခဲ့သည္။သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေမးသည္- ၂၀၂၂ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာဝန္ေဆာင္မႈကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပြဲကို ေပက်င္းတြင္က်င္းပေနသည္ကိုကြၽႏ္ုပ္တို႔သတိျပဳမိပါသည္။ကပ္ေရာဂါအေျခအေနႏွင့္ကမာၻ႔စီးပြားေရးက်ဆင္းေနေသာဖိအားမ်ားတိုးလာေနသည့္အေျခအေနတြင္အထက္ေဖာ္ျပပါကုန္စည္ျပပြဲကုိတ႐ုတ္ႏိုင္ငံကက်င္းပရျခင္း၏အဓိပၸါယ္မွာအဘယ္နည္း။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေက်ာက္လိက်န္းကစက္တင္ဘာလ၁ရက္ေန႔အထိႏိုင္ငံႏွင့္ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း၇၂ခုက ျပပြဲကိုပါဝင္ခဲ့ၿပီးယင္းအနက္ႏိုင္ငံ၁၀ႏိုင္ငံကပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပပြဲကိုႏိုင္ငံအမည္ျဖင့္ခင္းက်င္းျပသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊တရုတ္ႏုိင္ငံတကာဝန္ေဆာင္မႈကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပြဲသည္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ႏိုင္ငံအသီးသီးအတြက္ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုပံ့ပိုးေပးေၾကာင္း၊တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ဝန္ေဆာင္မႈကုန္သြယ္ေရးရွင္သန္ၿပီးဆက္တုိက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္၊တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာႏိုင္ငံမ်ားမွကုမၸဏီမ်ားအတြက္ပထမတန္းစားစီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ကိုဖန္တီးရန္ႏွင့္ကမာၻ႔စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစရန္ဘက္အသီးသီးတုိ႔ႏွင့္အတူႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လုိေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။