ဆရာဝန္ မျဖစ္နုိင္ေသာ္လည္း ေဆးပညာအတြက္ ရုပ္အေလာင္းကုိ လႉဒါန္းေပးရန္ ေရြးခ်ယ္

(GMT+08:00)2022-09-03 11:06:17  

မၾကာမီက ဟူနန္ျပည္နယ္ ခ်န္ရွားၿမိဳ႔၌ အသက္ ၂၁ နွစ္အရြယ္ ျဖစ္သည္႔ ေဆးပညာတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား က်မ္းကုိရွင္႔သည္ ရွားပါးေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးေၾကာင္႔ ကြယ္လြန္ခဲ႔သည္။ သူ႔မိဘသည္ သူ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ သူ၏ မ်က္ၾကည္လႊာနွင္႔ ရုပ္အေလာင္းကုိ လႉဒါန္းေပးခဲ႔သည္။

က်မ္းကုိရွင္႔သည္ ခ်န္ရွား ေဆးပညာတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသား တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည္႔နွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ရွားပါးေသာ နွလုံး synovium ကင္ဆာ ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳခဲ႔သည္။ က်မ္းကုိရွင္႔သည္ ေဆးပညာ သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ သူ႔၏ရုပ္အေလာင္းနွင္႔ မ်က္ၾကည္လႊာကုိ လႉဒါန္းေပးရန္၊ ဤအသြင္ပုံစံျဖင္႔ သူ၏ ဆရာဝန္ ျဖစ္္ဖုိ႔ အိပ္မက္ကုိ ေဖၚေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ပါသည္။ က်မ္းကုိရွင္႔၏ ေဖေဖက သူ႔သား၏ ရုပ္အေလာင္း လႉဒါန္းျခင္းသည္ ယင္းရွားပါးေသာ ေရာဂါမ်ိဳးကုိ သုေတသနျပဳေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳနုိင္ရန္၊ အျခားေရာဂါသည္မ်ား ဤသုိ႔ေသာ နာၾကည္းမႈကုိ မခံရန္ ေမွ်ာ္လင္႔သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။