ေဆာင္းဦးအေစာပိုင္းတြင္ လယ္ယာအလုပ္မ်ား

(GMT+08:00)2022-09-02 16:17:24  

ေဆာင္းဦးရာသီ အေစာပိုင္းတြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ရိတ္သိမ္းရန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ အလြန္ အလုပ္မ်ား ၾကသည္။