ေမာင္းသူမဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးႏွင္႔ သန္႔ရွင္းေရးယာဥ္သည္ ကြမ္က်ိဳး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဇီဝကၽြန္း၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္

(GMT+08:00)2022-09-02 18:02:32  

၂၀၂၂ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ကြမ္က်ိဳးျမိဳ႕ ကားလမ္းေပၚတြင္ ပထမဆံုး ေမာင္းသူမဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးႏွင္႔ သန္႔ရွင္းေရးယာဥ္လုပ္ငန္းကုိ ကြမ္က်ိဳး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဇီဝကၽြန္း၌ စတင္လည္ပတ္ခဲ႔ပါသည္။ ပထမအသုတ္ ေမာင္းသူမဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးႏွင္႔ သန္႔ရွင္းေရးယာဥ္မ်ားကုိ စတင္ စမ္းသပ္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ေမာင္းသူမဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးႏွင္႔ သန္႔ရွင္းေရးယာဥ္၏ သန္႔ရွင္းေရးအက်ယ္အဝန္းသည္ ကြမ္က်ိဳး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဇီဝကၽြန္းတစ္ခုလံုးရွိ ျမိဳ႕ပုိင္လမ္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။