တရုတ္ ေကြ႔က်ိဳး ေျမာင္ လူငယ္ေမာင္မယ္တို႔၏ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ

(GMT+08:00)2022-09-02 17:55:10  

တရုတ္ႏိုင္ငံ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ ေျမာင္လူမ်ိဳးႏွင့္ တံု႔လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသခြဲ က်င္းဖင္ ခရိုင္ ေျမာင္လူမ်ိဳးတို႔ မွီတင္းေနထိုင္ရာေဒသတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဆက္တိုက္ အလ်င္အျမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေျမာင္လူမ်ိဳး လူငယ္ေမာင္မယ္ တို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ အိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ လူမ်ိဳးႏွင့္ ေဒသ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိဘဲ လူငယ္ေမာင္မယ္တို႔သည္ သီခ်င္းဆိုပြဲ၊ ေစ်းသြားျခင္း၊ သာေရးနာေရးႏွင့္ ပြဲေတာ္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ စသည့္ အခြင့္ေကာင္းမ်ားကို ရယူၿပီး အခ်င္းခ်င္း သိရွိနားလည္ၿပီးေနာက္ ခ်စ္ႀကိဳက္လာၾကပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မိသားစု၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူၿပီး ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္း ထားၿပီးေနာက္ ရိုးရာအစဥ္အလာအရ လက္ထပ္မဂၤလာေဆာင္ပြဲကို က်င္းပပါသည္။