ေအးအတူပူအမွ်အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္၍ အက်ိဳးတူျဖစ္ထြန္းေစျခင္း၊ အတူမွ်ေဝျခင္း

(GMT+08:00)2022-09-01 15:37:28  

၁၄ ႏွစ္ၾကာ ေသြးထြက္သံယိုတိုက္ပြဲမ်ားကို ျဖတ္သန္းလာၿပီးေနာက္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ ဂ်ပန္ခုခံဆန႔္က်င္ေရးစစ္ပြဲႀကီးကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔ဖက္ဆစ္ဆန႔္က်င္ေရးစစ္ပြဲတြင္ လုံးဝေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေနေရာင္ျခည္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ထြန္းလင္းလာခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၇၇ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ယေန႔တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ လူသားတို႔၏ မေျပာင္းလဲေသာ လိုလားေတာင့္တမႈအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ကမာၻႀကီးသည္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း မႀကံစဖူး အေျပာင္းအလဲႀကီးမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ခဲယဥ္းစြာရရွိထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ လူသားတို႔ အတူတကြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ တို႔သည္ ႏိုင္ငံအသီးသီးက အတူရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေခတ္ကာလ၏ ေျဖရွင္းရန္ပုစာၦ ျဖစ္ေနပါသည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ေအးအတူပူအမွ်စိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံ၍ ပခုံးခ်င္းယွဥ္လက္တြဲကာ အခက္အခဲမ်ားကို အတူေက်ာ္လႊားမွသာလွ်င္ အတူတကြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ပိုမိုသာယာလွပေတာက္ပသည့္ အနာဂတ္ဆီသို႔ အတူလက္တြဲေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ “ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာတမ္း” ၏ အဖြင့္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္ “မိမိတို႔ ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွျပည္သူမ်ားသည္ ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားကို စစ္ေဘးဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ေစရန္ သံႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသည္” ၊ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထာဝစဥ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေအးအတူပူအမွ်အသိုက္အဝန္း အယူအဆသည္ အဆက္မျပတ္ နက္ရႈိင္းခိုင္မာလာၿပီး ကမာၻ႔ျပည္သူမ်ား၏ ႏွလုံးသားထဲသို႔ တျဖည္းျဖည္း ဝင္ေရာက္လာပါသည္။ ေအးအတူပူအမွ်အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို ကုလသမဂၢ၏ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားထဲတြင္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး လက္ေတြ႕အေရးပါမႈႏွင့္ ေခတ္၏တန္ဖိုးမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။