ရွင္းက်န္းစစ္နယ္တြင္ က်ည္ဆန္အစစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ေလ႔က်င့္

(GMT+08:00)2022-09-01 14:52:55  

ယခုရက္မ်ားတြင္ ရွင္းက်န္းစစ္နယ္မွ စစ္တပ္တစ္တပ္သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္ အထက္ မီတာ ၅၀၀၀ ရွိ ကုန္းျပင္ျမင့္တြင္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေျခလ်င္တပ္၊အင္ဂ်င္နီယာတပ္၊အေျမာက္တပ္နွင့္ သံခ်ပ္ကာတပ္ စသည့္တပ္မ်ားသည္ ေထာက္လွမ္းေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ တိုက္ဖ်က္ေရးနွင့္ အကဲျဖတ္ေရးစသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဓိကျပဳလုပ္ျပီး၊ ပင္လယ္ေရမ်က္နွာျပင္အထက္ ျမင့္မားရာ ေဒသတြင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ပူးတြဲတိုက္ခိုက္မႈစြမ္းရည္ကို အဆက္မျပတ္တိုးျမင့္ေစခဲ့သည္။