၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တရုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲ သို႔ တရုတ္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ ေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-09-01 14:50:18  

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ သည္  ၂၀၂၂ခုႏွစ္ တရုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲ သို႔ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္က ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တံခါးဖြင့္ေရး တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နက္ရႈိင္းေစကာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ဦးေဆာင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ ပလက္ေဖာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ကမၻာလံုး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ တံခါးဖြင္ေရးျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ေစ်းကြက္ ဝင္ေရာက္ရန္ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ သက္ ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ေျဖေလွ်ာ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ဝန္ေဆာင္မႈကုန္သြယ္ေရး တံခါးဖြင့္ေရး အဆင့္အတန္းကို ျမွင့္တင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသို႔ တံခါးဖြင့္ေရး ပလက္ေဖာင္းကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ကာ စံႏႈန္းျမင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တံခါးဖြင့္ေရးစည္းစနစ္ကို ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔ႏွင့္အတူ စစ္မွန္ေသာ ဘက္ေပါင္းစံု မူဝါဒကို စြဲကိုင္ထားၿပီး အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ကာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရရွိေစေရးကို စြဲကိုင္ထား၍ တံခါးဖြင့္ၿပီး မွ်ေဝခံစားႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ စီးပြားေရးကို တြန္းအားေပးၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရး နာလန္ထူေရးအတြက္ ပါဝါထည့္သြင္းရန္ လက္တြဲႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း အေလးထားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။