အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပရန္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အဆိုျပဳမည္

(GMT+08:00)2022-08-31 13:18:16  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ရက္ေန႔က အစည္းအေဝးကို က်င္းပၿပီး ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ သတၱမအႀကိမ္ စံုညီအစည္းအေဝးႏွင့္ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ အစည္းအေဝးကို ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ သတၱမအႀကိမ္ စံုညီအစည္းအေဝးကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာလ ၉ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔သည္ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပရန္အတြက္ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ သတၱမအႀကိမ္ စံုညီအစည္းအေဝးထံသုိ႔ အဆိုျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံတြင္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီသစ္ႏွင့္ ဗဟို ေကာ္မတီ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရးေကာ္မတီသစ္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။