မကာအုိ၌ တပ္စဲြေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္ဖဲြ႔ ၂၃ႀကိမ္ေျမာက္ အလွည္႔အေျပာင္းကို ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီး

(GMT+08:00)2022-08-31 13:25:17  

မကာအုိ၌ တပ္စဲြေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္ဖဲြ႔သည္ ဩဂုတ္လ ၂၉ရက္ေန႔က မကာအိုသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ႔သည္႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၂၃ႀကိမ္ေျမာက္ အလွည့္အေျပာင္းကို ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ ယခုအၾကိမ္ အလွည့္က် မကာအိုမွ ထြက္ခြာလာေသာ စစ္မႈထမ္းမ်ားသည္ တာဝန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးခဲ႔ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္လုံျခဳံေရးႏွင့္ မကာအို စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းခဲ႔ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္၏ ပုံရိပ္ကို ျပသခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။