စစ္ျပန္ရဲေဘာ္မ်ား၏ ဆန္းသစ္ပုံစံ ဓါတ္ပုံမ်ား

(GMT+08:00)2022-08-31 13:21:24  

အေရွ႕စစ္နယ္ ၾကည္းတပ္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကာကြယ္ေရး တပ္မဟာမွ စစ္ျပန္ ရဲေဘာ္မ်ားသည္ ဆန္းသစ္ပုံစံ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ ရုိက္ၾကပါသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ ဟန္အမူအရာ မ်ားကေန ရဲစြမ္းသတၱိနွင္႔ တုိက္ပဲြ ေအာင္ျမင္ေရးအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ ျပည္႔ဝေနျခင္းကုိ ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။