၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပမည္

(GMT+08:00)2022-08-30 12:51:58  

၂၀၂၂ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲကို "ဝန္ေဆာင္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ၿပီး အစိမ္းေရာင္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈျဖင့္ အနာဂတ္ကို ၾကိဳဆုိျခင္း" ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္အစည္းအေဝးစင္တာႏွင့္ ပီကင္း ရႈိကမ္း အဆင္႔ျမင္႔နည္းပညာ အေထြေထြ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဇုန္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအၾကိမ္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈျပခန္းကို အသစ္ဖြင့္လွစ္ျပီး ေဂဟစနစ္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ အစိမ္းေရာင္စြမ္းအင္ ေခြၽတာေရး နည္းပညာသစ္ မ်ားကို ဘက္စံု ျပသမည့္အျပင္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အသစ္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုျပသမည္ျဖစ္ကာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈျပခန္းတြင္ Metaverse Experience Hall ကို ထားရွိပါသည္။