ပင္လယ္ေအာက္တြင္ ေဝလ ငါးမန္းႏွင့္အတူတူ အိပ္မည္

(GMT+08:00)2022-08-30 17:21:57  

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က အေတြ႔အၾကံဳရွာေဖြသူမ်ားသည္ က်ိဳးက်န္း ခ်မ္လြန္ ပင္လယ္ကမၻာရွိ ေဝလငါးမန္းျပခန္းတြင္ စခန္းခ် အနားယူၾကေၾကာင္း၊ ပညာရွင္မ်ား၏ ေဝလငါးမန္း ကာကြယ္ရန္ ဗဟုသုတမ်ား ျဖန္႔ခ်ိသင္ေပးျခင္းကို နာေထာင္ကာ ေဝလ ငါးမန္းစေသာ ပင္လယ္သတၱဝါမ်ားႏွင့္အတူ အနီးကပ္ အိပ္စက္ျပီး လူသားႏွင့္သဘာဝ သဟဇာတျဖစ္ျပီး ေဂဟပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ရန္ သေဘာတရားကို ခံစားေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။

၂၀၂၂ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ရက္ေန႔သည္ ၁၅ၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ေဝလ ငါးမန္းေန႔ ျဖစ္သည္။ ေဝလငါးမန္းသည္ ကမၻာ့သဘာဝကာကြယ္ေရးသမဂၢ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါးမ်ိဳးစိတ္ အနီေရာင္အမည္စာရင္းထဲတြင္ပါဝင္သည္။