က်န္းစူးျပည္နယ္ ဟြယ္အန္ျမိဳ႕ရွိ ဘုိင္မာေရကန္ကူး တံတားၾကီးလုပ္ငန္းကုိ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျပီး စစ္ေဆးလက္ခံေတာ႔မည္

(GMT+08:00)2022-08-30 17:26:10  

၂၀၂၂ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၈ရက္ေန႔က က်န္းစူးျပည္နယ္ ဟြယ္အန္ျမိဳ႕၌ ဘုိင္မာေရကန္ အေပၚတြင္ “ငါးသည္ နဂါးတံခါးကုိ ခုန္”ေသာ ပံုစံအတုိင္း ဘုိင္မာေရကန္ကူး တံတားၾကီးကုိ ထုတ္ျပလာပါသည္။ ဘုိင္မာေရကန္ကူးတံတားၾကီးသည္ ဘုိင္မာေရကန္ လမ္းမၾကီး၏ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း အရွည္ ၁၀၃၃ မီတာ ရွည္လ်ားကာ အဓိက တံတား၏ အက်ယ္သည္ ၃၇ မီတာ ရွိပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ယင္းတံတားၾကီးသည္ ကားသြားလာရန္ အေျခအေနျပည့္စံုျပီျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းကုိ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ကာ စစ္ေဆးလက္ခံေတာ႔မည္ ျဖစ္သည္။