ယူရီွး-ခ်ဴရံႈ အျမန္လမ္းဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00)2022-08-29 17:47:40  

       ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ယူရီွးမွ  ခ်ဴရံႈအထိ အျမန္္ကားလမ္းတစ္ခုလုံး ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ၿပီး အျမန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ကုေဋႏွင္႔ခ်ီေသာ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျပဳကာ ခ်ဴရံႈၿမိဳ႕ ရႊမ္ပို ခရုိင္ အျမန္လမ္း            မရိွသည္႔ သမိုင္းကိုအဆံုးသတ္ေစသည္။

ယူရီွး-ခ်ဴရံႈ အျမန္လမ္းသည္ ယူရီွးၿမိဳ႕ ဒိုယီရွဴရြာမွ ခ်ဴရံႈၿမိဳ႕ တာ႔ဘာ႔ရြာအထိ ျဖစ္ၿပီး အရွည္အလ်ားမွာ ၁၉၀.၅၉၇ ကီလိုမီတာရိွကာ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ အျမန္ႏႈန္းျဖင္႔ ဒီဇိုင္းဆဲြထားသည္။ ယင္းအျမန္လမ္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ တြင္ အရွည္ဆံုးႏွင္႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ အမ်ားဆံုး အျမန္လမ္းထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။