ေကြ႔ယန္-နန္နင္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္း ေကြ႔က်ိဳးအပိုင္းသည္ ဘက္စံု သံလမ္းခင္း အဆင့္သို႔ ဝင္ေရာက္

(GMT+08:00)2022-08-27 17:15:36  

မီတာ ၅၀၀ ရွည္လ်ားေသာ သံမဏိလမ္း အပိုင္းတစ္ပိုင္းကို ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ ဒူးယြင္ျမိဳ႔ ရွင္းအန္းတံတားေပၚတြင္ ခင္းထားလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ ေကြ႔ယန္-နန္နင္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္း ေကြ႔က်ိဳးအပိုင္းသည္ ဘက္စံု သံလမ္းခင္းအဆင့္သို႔ ဝင္ေရာက္ လာျပီျဖစ္သည္။