အန္းေဟြးျပည္နယ္ ဟြမ္ရွန္းျမိဳ႕ ေက်းရြာထဲ၌ သီႏွံမ်ားကုိ အေျခာက္လွန္း

(GMT+08:00)2022-08-27 17:18:00  

လြန္ခဲ႔သည္႔ရက္အနည္းငယ္အတြင္း အန္းေဟြးျပည္နယ္ ဟြမ္ရွန္းျမိဳ႕ ေဟြးက်ိဳးၿမိဳ႕နယ္ ခ်န္းခန္ဂူေက်းရြာ၏ အေျခာက္ခံလယ္ကြင္းတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေနသာေသာအခ်ိန္၌ ရိတ္သိမ္းထားေသာ ေျပာင္းဖူး၊ ပဲ၊ ငရုတ္သီးနီ စေသာ သီးႏွံမ်ားကုိ အေျခာက္လွန္းေနသည္။ ေဆာင္းရာသီ ရိတ္သိမ္းျခင္း ေရာင္စံုပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ ေပၚလာပါသည္။