ခ်ံဳကင္းေတာမီးအားလုံးကို ၿငိမ္းသတ္နိုင္ခဲ့

(GMT+08:00)2022-08-27 17:14:48  

အပူခ်ိန္ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္ ခ်ံဳကင္းၿမိဳ႕ ေနရာမ်ားစြာ၌ ေတာမီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲအထိ၊ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ခ်ံဳကင္းေတာမီးအားလုံးကို ၿငိမ္းသတ္နိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္မႈအဆင့္သို႔ ဘက္စံု လႊဲေျပာင္းေရာက္ရွိသည္။