ယန္ဇီျမစ္ ဂ်ိဳက်န္း အပိုင္းရွိ ဒီေရ ဆက္လက္က်ဆင္း

(GMT+08:00)2022-08-27 17:10:17  

ယခုရက္မ်ားက မိုး႐ြာသြန္းမႈနည္းပါးလာၿပီး အပူခ်ိန္ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ယန္ဇီျမစ္ ဂ်ိဳက်န္းအပိုင္းမွ ေရမ်က္ႏွာျပင္ က်ဆင္းသြားကာ ေရလႊမ္းမိုး ရာသီအတြင္း ေျခာက္ေသြ႔မႈ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ဂ်ိဳက်န္းျမိဳ႔နွင့္ ေရႊခ်န္ျမိဳ႔မ်ားတြင္၊ ယန္ဇီျမစ္ ဒီေရအျပားအခ်ိဳ႕ ေပၚလာသည္။