ေရတပ္သားျဖစ္၊ စစ္သေဘာၤေပၚတက္၊ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာကုိေမာင္း၊ ေဘက်င္း တကၠသုိလ္ အမ်ိဳးသမီးတပ္သား ဝမ္ရွင္းယီ

(GMT+08:00)2022-08-27 17:17:13  

စစ္တပ္ထဲဝင္ျခင္းသည္ လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ အိပ္မက္ျဖစ္သည္။ ေရတပ္သားျဖစ္၊ စစ္သေဘာၤေပၚတက္၊ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာကုိေမာင္း……ေဘက်င္း တကၠသုိလ္မွ စစ္တပ္ထဲဝင္ေသာ ဝမ္ရွင္းယီသည္ စစ္သားျဖစ္ရန္ အိပ္မက္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္႔အျပင္ ေလ်ာ္နင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာကုိလည္း တက္ခဲ႔ျပီး ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ၏ ေမာင္းႏွင္သူတစ္ဦးျဖစ္လာပါသည္။ ၂ႏွစ္ၾကာ စစ္သားဘဝ ျပီးဆံုးေတာ႔မည္။ သူမသည္လည္း စစ္ဝတ္စံုကို ခၽြတ္လိုက္ျပီး စစ္တန္းလ်ားမွ ထြက္ခြာကာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမွ ထြက္ခြာ၍ ေက်ာင္းစာ သင္ၾကားေလ့လာမႈကို ၿပီးေျမာက္ရန္ ေဘက်င္း တကၠသုိလ္ေက်ာင္းဝင္းကုိ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေတာ႔မည္။