လူငယ္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား မီးသတ္ရန္ ပါဝင္

(GMT+08:00)2022-08-27 17:22:31  

မၾကာမီရက္မ်ားတြင္ အပူခ်ိန္ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ခ်ံဳကင္းၿမိဳ႕ ေနရာမ်ားစြာ၌ ေတာမီးျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ၾကားလမ္း ၾကမ္းတမ္းသျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေတာင္ေပၚသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမွာ ျပႆာနာႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။ အစိုးရ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားမွအပ လူငယ္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားစြာသည္ ေလးလံေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေက်ာပိုးေတာင္တက္ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးျခင္းစသည့္ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ပို႔ေဆာင္ၾကလ်က္ရွိပါသည္။