တရုတ္နုိင္ငံမွ လုပ္ငန္းအုပ္စု ၇ ခုအား အေမရိကန္က တင္ပုိ႔မႈ ကန္႔သတ္ေရး Entity List စာရင္းဇယားတြင္ ထည္႔သြင္းျခင္းနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိ

(GMT+08:00)2022-08-26 15:11:19  

   မၾကာမီက အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ တရုတ္နုိင္ငံမွ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအုပ္စု ၇ ခုကုိ တင္ပုိ႔မႈ ကန္႔သတ္ေရး Entity List စာရင္းဇယားတြင္ ထည္႔သြင္းေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

   ယင္းနွင္႔ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ စူေကၽြထင္က အေမရိကန္သည္ တင္ပုိ႔မႈကန္႔သတ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အလဲြ သုံးစားၿပီး နုိင္ငံ၏အင္အားျဖင္႔ အျခားနုိင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီနွင္႔ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ဖိနွိပ္ ဟန္႔တားမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ကာ တရုတ္နုိင္ငံမွ လုပ္ငန္းအုပ္စု ၇ ခုအား အေမရိကန္က တင္ပုိ႔မႈ ကန္႔သတ္ေရး Entity List စာရင္းဇယားတြင္ ထည္႔သြင္းခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ယင္းကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ အေနနွင္႔ မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္ကုိ အျမန္ဆုံး ရပ္တန္႔သင့္ေၾကာင္း ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။