႐ြာသားမ်ားသည္ ေဆာင္းဦးရာသီကို ႀကိဳဆိုရန္အတြက္ ေကာက္ညႇင္းမုန႔္လုပ္ၾက

(GMT+08:00)2022-08-26 15:02:13  

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ခ်ံဳခ်င့္ၿမိဳ႕ ယူယန္ထူက်ားလူမ်ိဳး ေျမာင္လူမ်ိဳးကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခရုိင္ က်န္းက်ားခ်င္ရြာက ႐ြာသားမ်ားသည္ ေကာက္ညႇင္းမုန႔္ လုပ္ေနၾကသည္။ 

ေဆာင္းဦးရာသီ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ေကာက္ညွင္းမုန္႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီး ဧည့္သည္မ်ားကို ဧည့္ခံကာ ရိတ္သိမ္းရန္ကူညီေပးခဲ့ေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေသာ ႐ိုးရာဓေလ့ ထုံးစံ ရွိသည္။